Power Pivot
קישור של נתונים ממקורות מרובים ישירות ל Excel ,והשילוב עם Pivot Table ,בניית שדות מחושבים,מחווני KPI ,יצירת נתונים מקושרים,יצירת טבלאות ותרשימים באמצעות Pivot Table ו Pivot Chart ,הוספת כלי פריסה

נושאי לימוד


Power Query
איתור וחיבור של נתונים ממגון רחב של מקורות,מיזוג ועיצוב של מקורות נתונים בהתאם לצרכים,תצוגות מותאמות אישית,ניקוי נתונים,משיכת נתונים לתוך Power Pivot ,ניהול שאילתות

נושאי לימוד
Power View
המחשה והצגה של נתונים של דיאגרמות ודאשבורדים

נושאי לימוד

 

 
כניסת רשומים
קבלו מידע נוסף
 מבקש לקבל עדכונים
טיפים
מילוי תאים ריקים
השוואה בין טבלאות באמצעות עיצוב מותנה