1.   טיפים מעניינים-ויחודיים ב Excel **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
מקשי קיצור ושליטה על טבלאות גדולות/מעבר מנקודה
סימון ושמות לטווחים
פקודת F5 לסימון מתקדם של תאים לפי מאפייני תא/שגיאות/נוסחאות/תאים ריקים /שורות ריקות ועוד
הדבקה מיוחדת (Paste Special)
אימות+ פונקציה indirect (Data Validation)
2.   פונקציות לוגיות ופונקציות ומתמטיות **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
AND- האם מספר התנאים מתקיימים,OR- האם אחד מהתנאים מתקיים,IFERRO- מה להציג אם התוצאה שגיאה,ROUND- עיגול התוצאה
RANDBETWEEN- מחזיר מספר אקראי מתוך טווח נתון,Average,Sum , Count ,Sumproduct
COUNTIF- ספירת מספר התאים על פי תנאים +countifs
SUMIF-חיבור טווח תאים מותנה בתנאי.Sumifs
If - תנאי בסיסי IF מקונן- מספר תנאים באותה נוסחה ,כתיבת מספר נוסחאות מקוננות בעזרת האשף
3.   פונקציות לשליפת נתונים **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
VLOOKUP- קישור בין טבלאות עם מפתח משותף
INDEX +MATCH
שילוב נוסחאות/פונקציות VLOOKUP & INDEX SUM, AND, OR
OFFSET
4.   פונקציות מסדי נתונים ובניית נוסחאות מערך **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
DAVERAGE – החזרת הממוצע של ערכי מסד הנתונים הנבחרים,DCOUNTA ספירת תאים לא ריקים במסד נתונים
DGET חילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתונים,DMAX החזרת הערך המרבי מתוך ערכי מסד הנתונים הנבחרים
DMIN החזרת הערך המזערי מתוך ערכי מסד הנתונים הנבחרים,DPRODUCT הכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתונים
DSUMחיבור המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריונים
בניית נוסחאות מערך
5.   פונקציות טקסט **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
LEFT- מחלץ מספר תווים רצוי מתחילת המחרוזת RIGHT- מחלץ מספר תווים רצוי מסוף המחרוזת
MID- מחלץ מספר תווים רצוי מאמצע המחרוזת,
FIND- מחפש בתוך מחרוזת קיימת ביטוי ספציפי
TRIM- מנקה תווים בלתי רצויים מתוך טור של ערכים
CONCATENATE חיבור פונקציה, TEXT
6.   פונקציות תאריך ושעה **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
DATEDIF חישוב בין תאריכים
EOMONTH חישוב תאריך חישוב בסוף חודש
Date Day360 Yearfrac רבעון,חציון
Hour, Minute ,Networkdays, Today,Weeknum , Weekday
7.   עבודה עם מסדי נתונים ועיצוב להצגת נתונים בחתכים שונים **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
מיון/סינון -הוספת רמות מיון נוספות ולפי תנאים- subtotal וצבעים
AGGREGATE
סינון,סינון מתקדם, סיכומי ביניים
עיצוב מותנה משולב בנוסחאות, עצב כטבלה
איחוד נתונים, קבץ
8.   גרפים / וגרפים יחודיים **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
גרף בעל שני צירי נתונים, עוגה
גרף Waterfall
גרף Bubble בועות, תרשימים זעירים SparkLine
גאנט,Speedometer
Trendline (קו מגמה), ,Bar Chart
9.   PivotTable **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
טבלאות צירPivotTable - בניית דוחות מקצועיים מתקדמים עם חיתוך של הנתונים. יצירה או מחיקה של דוח PivotTable או PivotChart
נוסחאות וחישובים
יצירה ושינוי של פריסת השדה בדוח PivotTable או בדוח PivotChart
ניקוי דוח PivotTable או דוח PivotChart report
שימוש בדוח PivotTable להפיכת נתוני טבלה חיצוניים
10.   קבלת החלטות **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
חתירה למטרה (goal seek )
טבלת נתונים (data table )
מנהל התרחישים (scenario manager )
Solver
11.   מבוא למאקרו ובניית טפסים **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
שימוש בהקלטת מאקרו ליעול תהליכים
משתנים,טווחים,לולאות
דוגמאות לקודים
טפסים-הוספת פקדים,
הוספה או עריכה של מאקרו עבור פקד בגליון עבודה
12.   החידושים העיקריים ב Excel 2013 **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
מילוי מהיר- Flash Fill
פונקציות חדשות RRI, ISFORMULA, IFNA, FORMULATEXT
Data Model
דוחות פריסה לטבלאות- Slicers for Excel Tables
כניסת רשומים
קבלו מידע נוסף
 מבקש לקבל עדכונים
טיפים
מילוי תאים ריקים
השוואה בין טבלאות באמצעות עיצוב מותנה